Bezpieczeństwo narodowe

Absolwent posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • strukturach administracji publicznej w tym na stanowiskach kierowniczych;
  • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych;
  • zespołach reagowania kryzysowego;
  • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
  • instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach.