Mechatronika

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. 

Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: 

 • konstrukcją;
 • wytwarzaniem;
 • sprzedażą;
 • eksploatacją;
 • serwisowaniem;
 • diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Absolwenci studiów powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 

Absolwenci studiów II stopnia posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

Absolwenci są przygotowani do:

 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych;
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych;
 • zarządzania procesami technologicznymi;
 • prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych;
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych;
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: 

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym;
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane;
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym);
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych;
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej;
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.