Stosunki międzynarodowe

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Ponadto potrafi wykorzystać umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent posiadaumiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. 

Ukończenie stosunków międzynarodowych oznacza rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Absolwenci, w zależności od obranej specjalności (np. międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka), będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. 

Absolwent stosunków międzynarodowych może pracować m.in. jako:

 • ekspert w ośrodkach analiz politycznych;
 • analityk i specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych;
 • doradca polityczny;
 • organizator spotkań publicznych;
 • specjalista do kontaktów z zagranicznymi instytucjami, organizacjami;
 • specjalista w dziedzinie dyplomacji;
 • dziennikarz piszący o bieżących wydarzeniach na świecie w środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: 

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą;
 • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych;
 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym;
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych;
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą;
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.