Wojsko w systemie służb publicznych

Absolwent posiada wiedzę o procesach, zasadach funkcjonowania występujących w wybranych strukturach oraz instytucjach społecznych w tym w wojsku i służbach publicznych. Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym obejmującą studiowany kierunek. Posiada podstawową wiedzę o strukturze i mechanizmach decyzyjnych w polskich siłach zbrojnych i instytucjach służb publicznych. Posiada umiejętność rozwiązania problemów oraz podejmowania decyzji w grupie i indywidualnie oraz umie je zaprezentować publicznie w języku polskim i języku obcym. Potrafi analizować procesy w sytuacji kryzysowej w zakresie ochrony ludności. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Posiada świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo w skali narodowej i międzynarodowej oraz roli wojska i służb publicznych w jej kształtowaniu. Potrafi uczestniczyć w projektach społecznych związanych ze służbami publicznymi i wojskiem.

Absolwent wojska w systemie służb publicznych może pracować m.in. jako:

• personel cywilny jednostek wojskowych;
• personel jednostek samorządowych;
• personel jednostek instytucji publicznych.