Student

Zasady ubiegania się o uczestnictwo w programie Erasmus+ przez studentów:

1. Posiadasz status studenta Akademii Marynarki Wojennej;
2. Jesteś studentem co najmniej II roku studiów I°;
3. Ubiegając się o stypendium oraz w trakcie jego trwania nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim;
4. Pobyt  w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może przekroczyć 12 miesięcy. Jeden miesiąc w rozumieniu programu trwa 30 dni.;
5. Musisz być rozliczony/rozliczona finansowo z Akademią;
6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone zgodnie z terminem podanym przez Akademię
i uczelnię przyjmującą;
7. Nie byłeś/byłaś wcześniej na studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+
lub Erasmus na tym samym poziomie na okres dłuższy niż 9 miesięcy;
8. Na wymianę możesz pojechać tylko do państw, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę.

 DODATKOWE INFORMACJE:
1. Student może wyjechać na studia na okres od 3 do 12 miesięcy, na praktykę od 3 do 12 miesięcy;
2. Uczelnia przydziela dofinansowania tylko na pełne miesiące mobilności;
3. Pamiętaj, że stypendium Erasmus+ dofinansowuje twój wyjazd a nie finansuje – o szczegóły proszę zwracać się do Koordynatora Uczelnianego lub Wydziałowego.

Kwoty dofinansowania studia:
a) Grupa 1: Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMS – 500 EUR. (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania),

b) Grupa 2: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczne stypendium SMS – 400 EUR. (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania),
c) Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMS – 300 EUR. (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania).

Kwoty dofinansowania na praktyki:
a) Grupa 1: Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMP – 600 EUR. (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania),

b) Grupa 2: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczne stypendium SMP – 500 EUR. (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania),
c) Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMP – 400 EUR. (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne lub dla niepełnosprawnych:

Wparcie indywidualne dla studentów socjalnych lub niepełnosprawnych, posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego lub dla niepełnosprawnych, zgodnie
z regulacjami Akademii Marynarki Wojennej, wyjeżdżających do Krajów programu będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).
W Programie Erasmus+ wyjazdy te będą miały status wyjazdów z dofinansowaniem zerowym.

Kwoty dofinansowania:
a) Grupa 1: Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMS – 2097 PLN. (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania),
b) Grupa 2: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczne stypendium SMS – 1678 PLN. (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania),
c) Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMS –1258 PLN. (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania).

Kwoty dofinansowania na praktyki:
a) Grupa 1: Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia – Miesięczne stypendium SMP – 2517 PLN. (Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania),
b) Grupa 2: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja – Miesięczne stypendium SMP – 2097 PLN. (Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania),
c) Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii – Miesięczne stypendium SMP – 1678 PLN. (Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania).

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Studenci nadal będą otrzymywać stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych przyznane przez uczelnię.

Zajrzyj tutaj po dodatkowe informacje dotyczące programu:

- karta Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/PL-ECHE-PL-track-clean-1.pdf

- przewodnik po programie:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Info_Uczelnie_30_07.pdf