Projekty ABK

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto to jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Biura Karier największych pomorskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,  Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Głównym celem targów jest umożliwienie bezpośredniego spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami. Będzie tu można spotkać czołowych pracodawców regionu, liderów wielu branż, zapoznać się z ich ofertami pracy, praktyk i programów stażowych. Bezpośrednie spotkania z pracownikami działów personalnych pozwolą na zebranie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz poznać ścieżki kariery i możliwości rozwoju w danej branży. W czasie trwania Targów organizowane będą wykłady i warsztaty, związane z rozwojem osobistym, prezentacją firmy oraz spotkania z ludźmi sukcesu.

Wydarzenie, w obecnej formule, organizowane jest po raz CZWARTY – popularność Biur Karier naszych Uczelni sprawia, że podejmowane przez nas działania cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów.
 
Więcej informacji: www.atp.ug.edu.pl

Podstawowym celem monitoringu jest wykorzystanie informacji uzyskanych od studentów/absolwentów do aktualizacji programów
i modyfikacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz poprawy jakości funkcjonowania Akademickiego Biura Karier AMW.

Przedmiotem monitoringu jest przede wszystkim ocena uzyskanych przez studentów w trakcie studiowania kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) oraz ich wykorzystanie w dalszej edukacji i karierze zawodowej.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki pozyskiwaniu od studentów i absolwentów wyczerpujących, adekwatnych, szczegółowych, wiarygodnych, ciągłych i systematycznych informacji dotyczących następujących zagadnień:


- poziomu satysfakcji ze studiowania w AMW,
- oceny kompetencji uzyskanych dzięki studiowaniu w AMW i dzięki udziałowi
w projekcie,
- oceny programów studiów,
- sytuacji zawodowej studentów/absolwentów i przygotowania ich do wejścia na rynek pracy,
- ścieżek kariery zawodowej,
- okoliczności podejmowania pracy i sposobów wejścia na rynek pracy,
- rodzaju wykonywanej pracy,
- formy zatrudnienia,
- zadowolenia z wykonywanej pracy i warunków zatrudnienia,
- zgodności pracy zawodowej z kierunkiem ukończonych studiów,
- dalszej edukacji.


Wyniki monitoringu powinny zatem pozwolić na:


1. Aktualizację programów i modyfikacje efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (w tym także sylabusów, zakresu przedmiotów, tematyki i form zajęć etc.).
2. Poprawę jakości funkcjonowania Akademickiego Biura Karier i modyfikowanie oferty tej jednostki zgodnie z oczekiwaniami studentów i pracodawców.
3. Ocenę poziomu satysfakcji z odbywanych/ukończonych studiów i wybranego kierunku studiów,
4. Modyfikację i doskonalenie profili kierunków studiów.
5. Identyfikację potrzeb rynku pracy w kontekście oczekiwanych efektów kształcenia.
6. Budowanie pozytywnego wizerunku AMW jako uczelni otwartej na rynek pracy, przykładającej dużą wagę do karier zawodowych swoich studentów i absolwentów oraz zacieśniającej więzi ze swoimi interesariuszami.
7. Doskonalenie jakości kształcenia.

Monitoring będzie prowadzony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów I-go lub II-go stopnia, nie wcześniej niż 3 miesiące od ukończenia studiów. Ponadto monitoring będzie prowadzony po 3 i 5 latach po ukończeniu studiów.
Badanie będzie prowadzone za pomoca ankiety elektronicznej.  

Monitoring Karier zawodowych studentów/absolwentów został zakupiony w ramch projektu "ABK przyczółkiem do Kareiery!, który jest współfinansowany
w ramch Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

loga UE