Cel badania

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Akademickie Biuro Karier prowadzi Monitoring karier zawodowych swoich absolwentów.

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej stanowi: art. 352 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

Podstawowym celem monitoringu jest wykorzystanie informacji uzyskanych od studentów/absolwentów do aktualizacji programów
i modyfikacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz poprawy jakości funkcjonowania Akademickiego Biura Karier AMW.

Przedmiotem monitoringu jest przede wszystkim ocena uzyskanych przez studentów w trakcie studiowania kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) oraz ich wykorzystanie w dalszej edukacji i karierze zawodowej.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki pozyskiwaniu od studentów i absolwentów wyczerpujących, adekwatnych, szczegółowych, wiarygodnych, ciągłych i systematycznych informacji dotyczących następujących zagadnień:


- poziomu satysfakcji ze studiowania w AMW,
- oceny kompetencji uzyskanych dzięki studiowaniu w AMW i dzięki udziałowi
w projekcie,
- oceny programów studiów,
- sytuacji zawodowej studentów/absolwentów i przygotowania ich do wejścia na rynek pracy,
- ścieżek kariery zawodowej,
- okoliczności podejmowania pracy i sposobów wejścia na rynek pracy,
- rodzaju wykonywanej pracy,
- formy zatrudnienia,
- zadowolenia z wykonywanej pracy i warunków zatrudnienia,
- zgodności pracy zawodowej z kierunkiem ukończonych studiów,
- dalszej edukacji.


Wyniki monitoringu powinny zatem pozwolić na:


1. Aktualizację programów i modyfikacje efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (w tym także sylabusów, zakresu przedmiotów, tematyki i form zajęć etc.).
2. Poprawę jakości funkcjonowania Akademickiego Biura Karier i modyfikowanie oferty tej jednostki zgodnie z oczekiwaniami studentów i pracodawców.
3. Ocenę poziomu satysfakcji z odbywanych/ukończonych studiów i wybranego kierunku studiów,
4. Modyfikację i doskonalenie profili kierunków studiów.
5. Identyfikację potrzeb rynku pracy w kontekście oczekiwanych efektów kształcenia.
6. Budowanie pozytywnego wizerunku AMW jako uczelni otwartej na rynek pracy, przykładającej dużą wagę do karier zawodowych swoich studentów i absolwentów oraz zacieśniającej więzi ze swoimi interesariuszami.
7. Doskonalenie jakości kształcenia.

Monitoring będzie prowadzony w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów I-go lub II-go stopnia, nie wcześniej niż 3 miesiące od ukończenia studiów. Ponadto monitoring będzie prowadzony po 3 i 5 latach po ukończeniu studiów.
Badanie będzie prowadzone za pomoca ankiety elektronicznej.  

 

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie ankiety.

Jednocześnie zapewniamy Pana/Panią o całkowitej poufności uzyskanych odpowiedzi, opinii i poglądów.

Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

Z góry dziękujemy :)

Zespół Biura Karier AMW

 

Monitoring Karier zawodowych studentów/absolwentów został zakupiony w ramch projektu "ABK przyczółkiem do Kareiery!, który jest współfinansowany
w ramch Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

loga UE